ETUSIVU ROTUINFO YHDISTYS TAPAHTUMAT/KALENTERI KASVATUS TULOKSIA eJULKAISUT LINKIT PALAUTE

SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi, kieli, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Löwchen – Finlands Löwchen ry.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi; pöytäkirjakielenä on suomi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten löwchenien jalostusta ja kasvatusta sekä rodun tunnetuksi tekemistä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä, sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu-, koulutus- ja neuvonta-tilaisuuksia, koiranäyttelyitä sekä muita rodun ja kennelharrastuksen hyväksi toimivia vastaavan-laisia tapahtumia. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla erityisesti löwchenien osalta sekä tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

3§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys kuuluu jäsenenä:

Yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä myös muihin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

4§ Varojen hankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla myös toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, nuoriso- tai perhejäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Jäsenyys astuu voimaan kun jäsenmaksu ja liittymismaksu on maksettu ja hallitus on hyväksynyt jäsenen. Yhdistyksessä voi olla myös tuomari- ja kunniajäseniä.

Vuosi-, perhe- ja nuorisojäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

6§ Jäsenen ero yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen velvoitteet ja oikeudet lakkaavat yhdistyksen vastaanotettua eroilmoituksen.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua vuoteen.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, on tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta. Erottamisesta päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava kolme neljäsosan (¾) enemmistö annetuista äänistä. Erotettavalle on varattava tilaisuus kirjallisen tai suullisen lausunnon antamiseen ennen päätöksen tekemistä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

7§ Yhdistyksen toiminta ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyskokoukset.

9§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi siten, että kolme (3) jäsentä ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arpomalla.

Hallitukseen valitun tulee olla Suomen Löwchen – Finlands Löwchen ry:n äänioikeutettu jäsen.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta jäsenistön keskuudesta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheen-johtajan ja sen neljän (4) jäsenen ollessa saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-johtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Hallituksen tehtävät

Hallitus:

11§ Yhdistyskokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuu

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjeitse, tai yhdistyksen jäsenlehdessä viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet yhdistyksen vuosi-, perhe-, kunnia- ja tuomarijäsenet. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt erikseen määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli ei lippuäänestystä erikseen vaadita ja kannateta, sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

12§ Yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan järjestöjen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Käsitellään muut kokouskutsussa tai hallituksen esittämät asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

13§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan kolme neljäsosa (¾) enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä päätös vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kahdessa kokouksessa, joista toisen on oltava kevät- tai syyskokous. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosa (¾) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään mahdollisen velkojen maksamisen jälkeen viimeisen purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kääpiökoira-asiaa ajavalle yleishyödylliselle rekisteröityneelle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle koiraharrastusta edistävälle yhdistykselle tai rekisteröidylle aatteelliselle säätiölle.

14§ Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.